Over ons

Wie is Sakeenah?
Sakeenah is een instituut dat zich concentreert op het ontwikkelen van prachtige studies die makkelijk te volgen en te begrijpen zijn voor iedereen. Wij ontwikkelen leerzame, betrouwbare en uitgebreide studies die voor iedereen te volgen zijn. Elke studie wordt met grote zorg samengesteld en wordt steeds geüpdatet met nieuwe informatie.

Wie is Ridouane?
Ridouane Mallouki is een bekende vertaler die meer dan 60 islamitische boeken heeft vertaald en samengesteld, welke verkrijgbaar zijn in Nederland en België. Een tiental van deze boeken gaan over de Koran en de uitleg van de Koran.

Sinds 2002 is Ridouane intensief bezig met het vergaren van kennis. Hij heeft gestudeerd aan de privé universiteit van Zarqa in Jordanië en bij vooraanstaande geleerden en leraren in o.a. Jordanië, Marokko en Nederland.

Ridouane heeft talrijke boeken bestudeerd in de wetenschappen van Koran, tafsir, Arabisch, tajwid, ‘aqidah, fiqh, hadith, sirah, nahw, sarf en andere islamitische wetenschappen. Hij is een erkend leraar in de Koranrecitatie van Hafs en hij heeft een grote passie voor de wetenschappen van de Koran en de Arabische taal.

Door zijn leraren werd hij in hun lessen aangewezen als assistent in de taal en de recitatie van de Koran. Ook was hij Koranleraar in Jordanië. Momenteel is hij vrijwillig docent in Marokko en de Benelux en is hij vertaler, schrijver en onderzoeker in verschillende islamitische wetenschappen.

Bronnen
Wij volgen geen enkele groepering of stroming, maar wij volgen de mainstream geleerden van Ahlus Sunnah wal Jama’ah vanaf de tijd van de Sahabah (Metgezellen) tot de bekende Imams van de rechtsscholen (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam ash-Shafi’i en Imam Ahmed) en de andere bekende Imams van de verschillende islamitische wetenschappen. Wij zijn geen voorstanders van groeperingen, echter zonder afkeer of fanatisme te hebben jegens welke groepering dan ook. Wij streven naar eenheid en saamhorigheid.

Wij keren terug naar de werken van deze Imams. Wij vatten hun woorden, wijsheden en parels samen en wij presenteren deze aan de kijkers op een gouden dienblad, nadat wij alle uitspraken, citaten en overleveringen hebben geverifieerd en gefilterd.

Voor onze videolessen maken wij gebruik van onder andere onderstaande bronnen:

Tafsir (Uitleg van de Koran):
Tafsier at Tabarie
Tafsier al Qoertoebie
Tafsier al Baghawie
Tafsier Ibn Abie Haatim
Tafsier Ibn al Djawzie
Tafsier Ibn Kathier
Ahkaam al Qoer-aan van Imam Ibn al ‘Arabie
Tafsier at Tabaraanie
Tafsier al Asfahaanie
Tafsier al Maawardie
Tafsier ar Raazie
Tafsier Ibn ‘Atiyyah
Tafsier Ibn Hayyaan
Tafsier Ibn al Qayyim
Tafsier Ibn Radjab
Tafsier ad Doer al Manthoor van Imam as Soeyoetie
Tafsier al Aaloesie
Tafsier ash Shawkaanie
Tafsier al Qaasimie
Tafsier Ibn ‘Aashoor
Tafsier as Sa’die
Tafsier ash Shanqietie
‘Alaa Tarieq at Tafsier al Bayaanie van Dr. Faadil as Saamoerraaie

Hadith (overleveringen van de Profeet sallallaahoe ‘alayhi wa sallam):
Sahieh al Boekhaarie
Sahieh Moeslim
Soenan Abie Daawoed
Soenan at Tirmidhie
Soenan an Nasaaie
Soenan Ibn Maadjah
Moesnad Ahmed
Moewatta Maalik
Moestadrak al Haakim
Sahieh Ibn Khoezaymah
Sahieh Ibn Hibbaan
Soenan ad Daarimie
Soenan ad Daaraqoetnie
Moe’djam at Tabaraanie
Soenan al Bayhaqie
Shoe’ab al Iemaan van Imam al Bayhaqie
Moesnad Abie Ya’la
Moesnad al Bazzaar
Moesannaf Ibn Abie Shaybah
Moesannaf ‘Abdir Razzaaq
As Soenan al Koebra van Imam an Nasaaie
‘Amal al Yawm wal Laylah van Imam an Nasaaie
‘Amal al Yawm wal Laylah van Imam Ibn as Soennie

Uitleg van Hadith:
Fath al Baarie Sharh Sahieh al Boekhaarie van Imam Ibn Hadjar
Fath al Baarie Sharh Sahieh al Boekhaarie van Imam Ibn Radjab
‘Oemdat al Qaarie Sharh Sahieh al Boekhaarie van Imam al ‘Aynie
A’laam as Soenan van Imam al Khattaabie
Sharh Sahieh al Boekhaarie van Imam Ibn Battaal
Al Minhaadj Sharh Sahieh Moeslim van Imam an Nawawie
Ikmaal al Moe’lim Sharh Sahieh Moeslim van al Qaadie ‘Iyaad
Al Moefhim Sharh Sahieh Moeslim van Imam al Qoertoebie
Kashf al Moeshkil min Hadieth as Sahiehayn van Imam Ibn al Djawzie
Ma’aalim as Soenan van Imam al Khattaabie
Sharh Abie Daawoed van Imam al ‘Aynie
‘Awn al Ma’boed Sharh Soenan Abie Daawoed van Imam al ‘Adhiem Aabaadie
Toehfat al Ahwadhie Sharh Soenan at Tirmidhie van Imam al Moebaarakfoerie
Al ‘Arf ash Shadhie Sharh Soenan at Tirmidhie van Imam al Kashmierie
Haashiyat an Nasaaie van Imam as Sindie
Haashiyat Ibn Maadjah van Imam as Sindie
At Tamhied van Imam Ibn ‘Abdil Barr
Al Istidhkaar van Imam Ibn ‘Abdil Barr
Sharh al Moewatta van Imam az Zoerqaanie
Tanwier al Hawaalik Sharh Moewatta Maalik van Imam as Soeyoetie
Sharh Ma’aanil Aathaar van Imam at Tahaawie
Sharh as Soennah van Imam al Baghawie
Fayd al Qadier Sharh al Djaami’ as Saghier van Imam al Moenaawie
Sharh Moesnad Abie Haniefah van Imam ‘Alie al Qaarie
Djaami’ al ‘Oeloem wal Hikam van Imam Ibn Radjab
Daliel al Faalihien Sharh Riyaad as Saalihien van Imam Ibn ‘Illaan
Djam’ al Wasaail Sharh ash Shamaail van Imam ‘Alie al Qaarie
Marqaat al Mafaatieh Sharh Mishkaat al Masaabieh van Imam ‘Alie al Qaarie
Mar’aat al Mafaatieh Sharh Mishkaat al Masaabieh van Imam al Moebaarakfoerie
Soeboel as Salaam Sharh Boeloegh al Maraam van Imam as San’aanie

Taal:
An Nihaayah fie Gharieb al Hadieth wal Athar van Imam Ibn al Athier
Al Moefradaat fie Gharieb al Qoer-aan van Imam al Asfahaanie
Moe’djam Maqaayies al Loeghah van Imam Ibn Faaris
Lisaan al ‘Arab van Imam Ibn Mandhoor
Al Qaamoes al Moehiet van Imam al Fayroez Aabaadie
Djaami’ ad Doeroes al ‘Arabiyyah van Shaykh al Ghalaayienie
Ma’aanin Nahw van Dr. Faadil as Saamoerraaie
An Nahw al ‘Arabie van Dr. Faadil as Saamoerraaie
As Sarf al ‘Arabie van Dr. Faadil as Saamoerraaie

Tajwid (recitatie van de Koran):
At Tadjwied al Moesawwar van Dr. Ayman Soewayd
Sharh al Moeqaddimah al Djazariyyah van Dr. Ayman Soewayd
Sharh al Moefied fit Tadjwied van Dr. Ayman Soewayd
Sharh Toehfat al Atfaal van Dr. Ziyaad al ‘Abbaadie
Sharh al Moeqaddimah al Djazariyyah van Dr. Ziyaad al ‘Abbaadie
Moekhtasar at Tarieq as Sahieh li Makhaaridj al Hoeroef van Dr. ‘Abdoel ‘Aziez Haafidh

Overig:
Al Adhkaar van Imam an Nawawie
Al Waabil as Sayyib van Imam Ibn al Qayyim
Djilaa al Afhaam van Imam Ibn al Qayyim
Zaad al Ma’aad van Imam Ibn al Qayyim
Madaaridj as Saalikien van Imam Ibn al Qayyim
Al Fawaaid van Imam Ibn al Qayyim
Badaai’ al Fawaaid van Imam Ibn al Qayyim
Rawdat al Moehibbien van Imam Ibn al Qayyim
‘Oeddat as Saabirien van Imam Ibn al Qayyim
Miftaah Daar as Sa’aadah van Imam Ibn al Qayyim
Ad Daa wad Dawaa van Imam Ibn al Qayyim
Tarieq al Hidjratayn van Imam Ibn al Qayyim
Shifaa al ‘Aliel van Imam Ibn al Qayyim
Ighaathat al Lahfaan van Imam Ibn al Qayyim
As Sawaa’iq al Moersalah van Imam Ibn al Qayyim
Talbies Iblies van Imam Ibn al Djawzie
Al Bidaayah wan Nihaayah van Imam Ibn Kathier
Siyar A’laam an Noebalaa van Imam adh Dhahabie
Lataaif al Ma’aarif van Imam Ibn Radjab
Aakaam al Mardjaan van Imam ash Shiblie
Al Asna fie Sharh Asmaa Allaah al Hoesna van Imam al Qoertoebie
Al Maqsad al Asna fie Sharh Asmaa Allaah al Hoesna van Imam al Ghazzaalie
Sharh Asmaa Allaah al Hoesna van Imam ar Raazie

En andere klassieke betrouwbare bronnen.